Totalt (eks. MVA): € 0.00

Vilkår og betingelser for bruk

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Wasteland.

Disse vilkårene gjelder for alt salg fra wasteland så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle piser er oppgitt uten ekstra frakt, dette kommer som tillegg i prisen.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Support Shops side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos wasteland, er ansvarlig for betaling av de ytelser wasteland eller Wastelands samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Wastelands side.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Reklamasjon
Før feil meldes til Wasteland, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Wasteland har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Wasteland slik at Wasteland kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Wasteland melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Wasteland skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Wasteland, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Wasteland, betaler ikke Wasteland disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Wasteland er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Wasteland godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Wastelands kontroll, og som Wasteland ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

SupportWasteland er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Wastelands side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Wasteland har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene
Wasteland forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er Wasteland forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Wasteland fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

refusjoner
Vi refunderer kostnadene for returnerte varer. Fraktkostnader refunderes ikke.Vi refunderer ikke kostnadene for retur av varene, bortsett fra å returnere feil eller ødelagte varer.Refusjon vil skje ved å kreditere kortet ditt eller av en bank, avhengig av metoden som brukes for betaling.

Refusjon vil skje innen 14 dager etter mottak av retur.

Angrerett / avbestillingsrett

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen 14 kalenderdager uten å gi noen forklaring. Uttaket skal utløpe den 14. kalenderdagen hvorfra du eller en tredjepart som er angitt av deg, annet enn transportøren, skaffet seg materiell besittelse av varene.

For å utøve angreretten, må du varsle oss med: ditt navn, din fulle adresse og, hvis tilgjengelig, ditt telefonnummer, ditt faksnummer, din e-postadresse og din beslutning om å trekke deg fra kontrakten ved hjelp av en utvetydig uttalelse (for eksempel et brev sendt med post, faks eller e-post).

Du kan bruke skjemaet for uttak av modellen nedenfor, selv om det ikke er obligatorisk. Du har også muligheten til elektronisk å fylle ut og sende inn uttaksskjemaet, eller andre utvetydige uttalelser, via e-post på info@high-supplies.com. Hvis du benytter deg av dette alternativet, vil vi informere deg uten forsinkelse på e-post om mottakelsen av uttaket. For å overholde uttaksperioden er det tilstrekkelig å kommunisere at du ønsker å utøve denne retten før den korresponderende perioden er utløpt.

Eksempel på uttaksform
(du må bare fylle ut og sende dette skjemaet hvis du vil si opp kontrakten)

- Til oppmerksomhet fra Delicious Holding BV, postbus 9, 5250 AA Vlijmen Nederland, info@high-supplies.com
- Jeg informerer deg om at jeg sier opp kontrakten min for salg av følgende vare:
- Forespurt på / mottatt den
- Navn på kunde og brukernavn
- Adresse til kunde og brukernavn
- Underskrift av kunde og brukernavn (bare hvis skjemaet sendes inn på trykk)
- Dato