Oorzaken waarom wietzaadjes niet kiemen

De zaadwand bestaat uit een zodanige ondoordringbare laag dat het het water (en de wateropname) niet voldoende voor het embryo en het endosperm doorlaat.

In bepaalde delen van het zaad zijn remstoffen aanwezig. Het zijn stoffen die de kieming van het zaad belemmeren. Logischerwijze zijn de oorzaken van het niet-kiemen van het zaad dikwijls een combinatie van de bovengenoemde factoren. De aard van de kiemrust is hoofdbepalend voor de voorbehandelingen en/of voor de laagstapelings methode waaraan het zaad moet onderworpen worden.